APPLiA, Home Appliances Sweden

För tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater med uppgiften att bevaka utvecklingen, etablera samarbete samt informera beslutsfattare.

applia-sverige.se
ElektronikBranschen

ElektronikBranschen är branschorganisationen för leverantörer, distributörer och handlare inom konsumentelektronik.

elektronikbranschen.se
ELR

ELR, Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund, är ett branschförbund som består av Elektromekaniska verkstäder och tillverkare av elektromekaniska produkter i Sverige.

elr.se
Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschen består av ackrediterade företag inom fordonsbesiktning, verksamma i Sverige. Branschen tillvaratar och främjar medlemsföretagens gemensamma intressen samt utgör ett forum för samverkan.

fordonsbesiktningsbranschen.se
Heat Exchangers’ Association of Sweden, HEAS

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Syftet är att representera medlemmarna i kontakter med myndigheter och organisationer.

heas.se
Hissförbundet

Hissförbundet är den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen. Hissförbundets verksamhet sker med fokus på tre områden: påverka, informera och utbilda.

hissforbundet.se
ITS Sweden

ITS Sweden är en intresseorganisation för aktörer som arbetar med digitaliseringen av transportsystemet. ITS Sweden utgör en plattform för samverkan och möjliggör därmed ett effektivt erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad bland aktörer inom samhälle, akademi och näringsliv.

its-sweden.se
Lastfordonsgruppen

Lastfordonsgruppen samlar Sveriges främsta påbyggare av yrkesfordon. Bland medlemmarna finns marknadsledande företag för skåp-, tank-, timmer- och lastväxlarbilar.

lastfordonsgruppen.se
LEH

LEH är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska handverktyg.

leh.nu
Materialhanteringsgruppen, MHG

Den svenska materialhanteringsindustrins egen branschorganisation. Vi tillvaratar den svenska materialhanteringsindustrins intressen i dialogen med svenska myndigheter.

materialhanteringsgruppen.se
Portgruppen

Portgruppen är branschorganisationen för svenska tillverkare och leverantörer av alla typer av portar och därtill relaterade produkter. Branschorganisationen deltar bland annat i standardiseringsarbeten och europeiska branschsamarbeten.

portgruppen.org
Pumpserviceföretagen

Pumpserviceföretagen är en branschorganisation för företag som arbetar med installation och service av pumpar. Organisationens huvudmål är att främja samarbete och stödja medlemmarna i deras verksamhet.

pumpserviceforetagen.se
SBBA

SBBA är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av pannor, brännare och tillhörande utrustning. Föreningens syfte är att verka för branschens bästa genom att vara ett forum för diskussion av branschgemensamma frågor, representera branschen gentemot nationella och internationella institutioner och myndigheter.

sbba.se
SELCABLE

Selcable är branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen genom att framföra de svenska tillverkarnas samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

selcable.se
SME-D

Sme-d är en ideell förening för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. Föreningen verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar på den svenska marknaden.

sme-d.se
Svensk Elektronik

Svensk Elektronik är Sveriges ledande branschorganisation för tillverkare, utvecklare och leverantörer inom elektronik. Vår uppgift är att utveckla branschen för ökad konkurrenskraft genom att bevaka och agera i branschgemensamma frågor, informera samt vara mötesplats.

svenskelektronik.se
SVMF

SVMF är branschorganisationen för importörer och leverantörer/tillverkare av verktygsmaskiner, verktyg, plåtbearbetningsmaskiner, test- och mätverktyg samt automation och robot i Sverige. SVMF har även medlemmar inom högskolor och akademier.

svmf.se
Swedish Association for Construction Equipment, SACE

SACE är en branschförening för företag verksamma inom tillverkning och utveckling av vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar, skogsmaskiner samt tillhörande kringutrustningar.

sace.se
Swedish Association of Civil Security, SACS

SACS - Swedish Association of Civil Security är den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet. Branschorganisationen arbetar med att stötta medlemsföretagens intressen för att förbättra affärsrelationerna mellan offentlig sektor och svenskt näringsliv.

civilsecurity.se
Swedish Association of Material Sourcing, SAMS

SAMS – Swedish Association of Material Sourcing är en intresseförening inom området materialförsörjning, alltså försörjningen av råmaterial till svensk teknikindustri. Syftet är att är att tillgodose en enkel, bra, kostnadseffektiv och säker materialförsörjning, vilket är en kritisk framgångsfaktor för svensk teknikindustri.

materialforsorjningsgruppen.se
Swedish Rail Industry Group, SWERIG

Swerig är den svenska branschorganisationen för exporterande företag inom järnvägssektorn. Syfte är att stödja medlemsföretagen till en ökad försäljning med fokus på export av järnvägsprodukter och tjänster.

swerig.se
Swedsoft

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige.

swedsoft.se
SWEDTRAIN

Swedtrain arbetar för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Bland medlemsföretagen finns tillverkande, underhålls-, fastighets- och konsultföretag.

swedtrain.org
SWEPUMP

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. Föreningen stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska och juridiska området.

swepump.org
SWETIC

Swetic är branschorganisationen för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering. Föreningen består av ett fyrtiotal av landets ledande aktörer inom branschen.

swetic.org
Textil Machinery Association of Sweden, TMAS

TMAS är en branschorganisation för marknadsledare inom textilmaskiner och textil produktionsteknik. Organisationen samordnar evenemang som bidrar till ökad export för medlemmarna.

tmas.se
Tryckluftsgruppen

För företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och/eller tillverkar kompressorer, vakuumpumpar, tryckluftsverktyg och tryckluftsutrustningar.

Vattenindustrin
Vattenindustrin

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

vattenindustrin.se