Nyhet
28 februari, 2014

Förslag till förändringar i reglerna för direktupphandling

Socialdepartementet publicerade den 13:e februari ett förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Lagändringarna utökar möjligheten att genomföra direktupphandlingar. Med direktupphandling menas upphandlingar utan krav på anbud i viss form.

Kort sammanfattning av föreslagna förändringar:

  • Direktupphandling inom LOU ska få användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 % av det tröskelvärde som gäller vid upphandling av varor och tjänster enligt LOU. Detta tröskelvärde är för närvarande 1 806 427 kronor. Enligt förslaget kan alltså direktupphandling uppgå till högst 505 800 kronor.
  • Direktupphandling inom LUF ska få användas om kontraktets värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som gäller vid upphandling av varor och tjänster enligt LUF. Detta tröskelvärde är för närvarande 3 612 854 kronor. Direktupphandling kan alltså uppgå till högst 936 342 kronor.
  • Idag ligger gränsen för både LOU och LUF på 15 % av tröskelvärdet. Direktupphandlingsgränsen är således 271 000 kronor i LOU och 542 000 kronor i LUF. Förslaget skulle alltså innebära en utökning av möjligheten till direktupphandling.
  • Myndigheten eller enheten ska redogöra för skälen till sina beslut om upphandlingens värde överstiger 100 000 kr. Kravet föreslås inte bli kopplat till några sanktioner utan ska utvärderas efter tre år.
  • De upphandlade myndigheterna ska även anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar. Detta krav fanns med i tidigare lagstiftning men togs bort 2010. Nu föreslås det alltså att kravet återinförs. Innehållet i riktlinjerna är inte detaljreglerat men några övergripande punkter nämns i regeringens förslag.
  • Regeringen föreslår att gränsen för direktupphandling bör utvärderas tre år efter att den trätt i kraft. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och äldre bestämmelser ska gälla för upphandlingar som påbörjats innan ikraftträdandet.